W imieniu redakcji internetowej strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim serdecznie witam Państwa na naszej stronie.
Powstała strona ma na celu przekazywanie jej czytelnikom jak największej ilości aktualnych informacji z działalności naszej jednostki.
Działalność straży pożarnej to nie tylko akcje polegające na bezpośrednim przeciwdziałaniu zaistniałym niebezpieczeństwom, ale przede wszystkim działalność prewencyjna w zakresie pożarowym. Dlatego mamy nadzieję, że lektura naszej strony nie tylko poinformuje Państwa o naszej działalności, ale także pomoże skutecznie zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę i najbliższe otoczenie przed groźnymi następstwami pożaru.
Dziękujemy za odwiedziny i prosimy o Państwa opinie na temat naszej witryny.
Będą one zawsze mile widziane, a wszelkie wskazówki i uwagi pomogą nam w doskonaleniu strony internetowej.
Dodaj strone do ulubionychPodziel się tą stronąWyślij stronę mailemContact Us
Powrót na początek
Impreza masowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Ciosek   
środa, 25 maja 2011 07:39

Impreza masowa

 

 

 

Zasady organizowania imprez masowych

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy.

 1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:
  • co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
  • odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
  • odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku - 20 m,
  • drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.
    
 2. Wystrój wnętrz, w tym stosowanie:
  • elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
    
 3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, takich jak:
  • systemów sygnalizacji pożarowej,
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
  • gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.
    
 4. Zapewnienie dostępu do:
  • gaśnic,
  • miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
  • przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
  • wyjść ewakuacyjnych.
    
 5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
  • dróg ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.
    
 6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
   
 7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
  • zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
  • sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
  • zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.
    
 8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.
   
 9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.
 10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych


II. W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:

 • zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
 • przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
 • utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
 • zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
 • sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
 • przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
 • stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.


III. Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r., poprzez imprezę masową rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300 (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych itp.).

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy (osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Powyższe uzgodnienie zasad postępowania stanowi m.in. podstawę do wystąpienia przez organizatora imprezy masowej z wnioskiem, do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy organu administracji samorządowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.

W tym celu powinien przede wszystkim zapewnić:

 • Spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • Służbę porządkową i informacyjną,
 • Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • Drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym,
 • Warunki zorganizowania łączności pomiędzy służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na przeprowadzenie imprezy masowej,


Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania:

 • Pokazy powinny być organizowane na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności,
 • Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

 

(źródło: KG PSP)

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2011 09:37
 
poniedziałek, 30. listopada 2020
creative commmons logo word press logo word press logo
www.gorowoilaweckie.osp.org.pl